Status prawny

Szkoła Podstawowa w Chełmcach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego.
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
• Statutu,
• Zarządzeń Kuratora,
• Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
• Planu pracy szkoły,
• Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej w Chełmcach,
• Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
• Regulaminów:
Regulaminu Rady Pedagogicznej.
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
Regulaminu Rady Szkoły.
Regulaminu Rady Rodziców
Regulaminu biblioteki szkolnej.
Regulaminu stołówki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Strawczyn.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2011 22:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Kobiec
Ilość wyświetleń: 2522
03 marca 2011 22:51 (Jarosław Kobiec) - Zmiana treści zakładki.
03 marca 2011 22:49 (Jarosław Kobiec) - Dodanie nowej zakładki.